دانلود آهنگ آزادی در مرز انفجار/روی دیوارها هم تماشاگر نشسته