دانلود آهنگ دولت با کنترل تورم سراغ اشتغال و تولید برود

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: دولت مسؤول رفع تحریم‌ها بود و امروز نیز باید با کنترل تورم سراغ اشتغال و تولید برود.آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با فارس، استان سمنان درباره اهمیت اقتصاد مقاومتی طبق شعار سال 96 که اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام‌گذاری شده است، اظهار کرد: ثبات قیمت‌ها، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در رونق کشور بسیار مؤثر است.وی تصریح کرد: اشتغال، تولید ملی و رونق اقتصاد ازجمله مواد امتحانی در کارنامه اقتصادی دولت‌هاست و عملکرد دولت‌ها را باید بر این اساس ارزیابی کرد.استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه برای تحقق این موارد باید یا تورم را کنترل کرد و بعد به سراغ تولید و اشتغال رفت یا با رکورد برخورد و تورم را رها کرد یا هر دو، اظهار داشت: کاری که دولت انجام داد، این بود که جهت رفع مشکلات اقتصادی از سمت تورم وارد شود.بغزیان اضافه کرد: دولت باید تورم را با انضباط مالی یا کنترل نرخ آرزو یا سیاست‌های نظارتی کنترل کند.وی با بیان اینکه دولت با حفظ و کنترل تورم باید سراغ تولید و اشتغال برود، تصریح کرد: دولت سیاست رفع موانع تولید را به‌ کار بسته و ستادی هم در این راستا تشکیل داده است.استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه برداشتن موانع تولید، ساماندهی واردات و کاهش هزینه تولید می‌توانست برخورد با رکود و تورم را منجر شود، اضافه کرد: تحقق این امر تلاش بیشتری می‌طلبد.بغزیان اظهار کرد: دولت طی چهار سال این فرصت را کم داشت و از طرفی مسؤول رفع تحریم‌ها و از سویی هم دنبال کنترل قیمت‌ها بوده است؛ اقتصاددانان دولت تشخیص دادند که با قلق کنترل قیمت‌ها به سراغ رفع موانع تولید بروند که این هم از محورهای سیاست اقتصاد مقاومتی بوده است.