دانلود آهنگ صادرات 89 تن آنتن به عراق و ترکیه

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه امسال 89 تن آنتن تلويزيون به جز آنتن تلسكوپی از کشور صادر شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه امسال 89  تن آنتن  تلويزيون به جز آنتن تلسكوپی از کشور صادر شده است.ارزش دلاری این میزان صادرات 529677 و ارزش ریالی آن 16785361148 بوده است.ماهکشورطرف معاملهوزن(ک.گ)ارزش ریالیارزش دلاری1افغانستان3216افغانستان149814911691249223469341252154153عراق2000افغانستان7273573042470187335858125588276835ترکيه400عراق13006129275131962961929832483617297افغانستان4469افغانستان6202631195847829019811970955252879عراق2208افغانستان3873492402579015210511303957231939011عراق3726