دانلود آهنگ نابغه ایرانی،ترامپ راشکست داد

حسين وفايی با كسب پيروزی ارزشمند مقابل جاد ترامپ (Judd
Trump) نفر دوم رنكينگ اسنوكر حرفه ای های جهان، به مرحله نيمه نهايی رقابت های اسنوكر آزاد چين راه يافت.